De huursector hervormen, een gemiste kans


Te Huur Te Duur
Te Huur Te Duur by eazy, on Flickr

Het nieuwe kabinet heeft afgesproken om de huren in de sociale huursector voor mensen met een hoog inkomen sneller te laten stijgen dan voor mensen die minder verdienen. Dit om de gesubsidieerde lage huren alleen beschikbaar te maken voor de mensen die het echt nodig hebben. Dit is een goede stap in de richting van een gezonde woningmarkt. Over het feit dat je eigenlijk tegelijkertijd de HRA moet aanpakken zal ik niet zeuren. Dit was in de huidige coalitie gewoon niet mogelijk.

De passage over de huursector ziet er als volgt uit:

Een vrije woningmarkt is van belang maar met steun voor degenen die het nodig hebben.
De woningcorporaties vervullen hierin een rol voor degenen die geen toegang hebben tot de
koopmarkt en door investeringen van maatschappelijk belang. De sociale huursector wordt
meer toegespitst op degenen die geen alternatieven hebben.

 • Het kabinet komt met voorstellen om het functioneren van woningcorporaties als
  ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren en het externe toezicht
  door een woonautoriteit te verzekeren.
 • Huurders van een corporatiewoning krijgen het recht hun woning tegen een redelijke
  prijs te kopen.
 • De toewijzing van sociale huurwoningen wordt stapsgewijze beperkt tot lagere
  inkomengroepen.
 • Voor huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro stijgen de huren bij gereguleerde
  woningen niet met meer dan de inflatie.
 • De doorstroming op de huurmarkt wordt bevorderd door voor huurders van een
  gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan 43.000 euro een
  maximale huurstijging van inflatie + 5% toe te staan.
 • Samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorg en andere maatschappelijke
  organisaties wordt bevorderd door belemmerende regelgeving weg te nemen.
 • De ‘Vogelaarheffing’ wordt afgeschaft.

Het komt er dus op neer dat voor mensen met een inkomen > €43.000 de huren gaan stijgen met maximaal inflatie + 5%. Deze mensen kunnen er ook voor kiezen om hun huidige woning te kopen en dus zelf verantwoordelijk te worden voor het onderhoud. Ook wordt er een inkomenstoets ingevoerd voor nieuwe bewoners. Zoals ik al zei, ik ben het eens met de intentie van de maatregel. De kans die gemist is zit op een ander punt.

De problemen in de huursector zijn ontstaan door de gemaximeerde huurstijging. De kosten van een (sociale) huurwoning zijn sneller gestegen dan de huuropbrengsten. De huur voor een gemiddelde huurwoning is dus te laag, zeker voor mensen die lang in dezelfde woning wonen. We hebben in Nederland het instrument van de huurtoeslag om mensen met een laag inkomen toch de mogelijkheid te geven om een woning te hebben. Op dit moment hebben we naast de huurtoeslag ook nog een te lage huur. Er zijn dus twee zaken die de prijs van een huurwoning aanpassen.

Als je nu de huren vrijgeeft voor alle huizen en tegelijk dit compenseert door de huurtoeslag te verhogen voor de mensen die de nieuwe huren niet kunnen betalen bereik je hetzelfde effect. Misschien moet deze stijging beperkt worden met 5% boven inflatie om de gevolgen voor de bewoners te beperken. Het grote voordeel van deze maatregel is dat je niet de woningbouwcorporaties met de moeilijkheden opzadelt om per woning een andere prijs te berekenen afhankelijk van het inkomen van de huurder. Ik denk dat het moeilijk wordt voor woningbouwcorporaties om uit te leggen waarom de buurman minder huur hoeft te betalen voor vergelijkbare woning.

Ook de inkomenstoets die ingevoerd wordt lijkt me niet efficiënt. Deze toets wordt namelijk alleen gedaan op het moment dat je de woning betrekt. Als ik nu naar mezelf kijk, betrok ik mijn sociale huurwoning toen ik net geen student meer was. Het jaarinkomen van mijn gezin zou het volgend jaar de €43.000 overschrijden, maar omdat ik in het eerste jaar maar een half jaar zou werken en mijn vriendin 2 maanden geen werk had gedurende dat jaar zaten we onder de limiet. Dus een momentopname lijkt me niet goed genoeg.

Zijn er dan alleen maar voordelen? Nee, er is één groot nadeel mijns inziens. De huurtoeslag wordt betaald uit algemene middelen en de voorgestelde huurverhoging heeft geen invloed op de overheidsfinanciën. Dus het zal de overheid meer geld kosten.  Toch denk ik dat als men naar een kleinere efficiëntere overheid wilt waarin de burger vertrouwen heeft in dezelfde overheid dit de prijs wel waard is.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.